Венантий Бутрим

Венантий Викентьевич Бутрим – белорусский поэт, прозаик, художник – из творцов, «опоздавших к лету» (А.Лазарчук), не пробившихся к свету признания, потому, что жили, не торопясь, и творили, не торопясь. Не поддающийся ветрам и течениям, он писал стихи, прозу, картины и ждал своего читателя и зрителя.

Его творчество высоко оценивалось известными белорусскими поэтами Леонидом Голубовичем, Данутой Бичель-Загнетовой, Леонидом Дранько-Майсюком, который был редактором второй поэтической книги Бутрима "Параллели".

Хорошо отзывался о прозе Бутрима Василь Быков.

Художник, писатель, поэт Венантий Викентьевич Бутрим родился в г. Барановичи 9 сентября 1936 г.

Первые публикации состоялись в 1976 году в журналах «Маладосць» и «Нёман». Стихи и проза В. Бутрима неоднократно публиковались на страницах белорусских газет, альманахов и журналов.

В 2001 году вышла первая книга поэта «У барвах зямлi», куда вошли стихи, написанные на белорусском языке.

В 2003 году, уже после смерти Венантия Бутрима (умер 16 августа 2003 г.) вышла вторая книга стихов на белорусском «Паралелi».

В 2007 году - книга стихов на русском языке «В пространстве и времени» » (редактор – поэт и переводчик С.Пиденко)

В 2011 году – книга «Молчаливые грустные птицы» ("Маўклівыя сумныя птушкі"), куда вошли прозаические произведения Венантия Бутрима, написанные на русском и белорусском языках.

Публикация подготовлена С.Пиденко.

***

А ноччу сняцца рэкі Беларусі, І нават назвы іх, што чісты гук нясуць.

Інакш ніхто іх звацца не прымусіў,

як Шчара, Нёман, Прыпяць, Друць. Крануўся лёд! Чаромха губіць цвет!.. А там і вялы ліст на плынь халоднай хвалі...

І журавы пайшлі, за сонцам услед!..

Ужо як дробны шрот, ужо не чуваць, прапалі...

І ў сэрцы мужным - новы лістапад. А пасмы-касмылі пакутлівых віроў пад тоўшчу лёду паляглі.

І ўсё жыцццё, няйначай, - змена дат...

Ды ў рэчышчах старых, сярод снягоў, плывуць надзеі новай караблі.

 

***

А ночью снятся реки Беларуси,

их имена, что чистый звук несут.

Назвать их по-иному не решусь я:

Буг, Щара, Нёман, Припять, Друть.

Лёд тронулся, черемуха цветет!

Вот первый желтый лист волною закачало…

И – журавлиный клин за солнцем вслед идёт...

Всё мельче, мельче… Не слыхать, пропали…

И сердцу вновь смиряться – листопад.

Метался, бился, жил – водоворот,

и все мученья зря – под лёд ушли.

И кажется, вся жизнь – лишь смена дат...

Но в руслах старых, взламывая лёд,

плывут надежды новой корабли.

 

***

Алесю Бокачу*

…у нячуты павер запавет,

Палюбі непазнаную мэту.

А. Разанаў

За пасмам бору – ўжо за даляглядам!.. –

па лапінах іржышч, па сівізне раллі

Калі і кім пасеяна прынада?

Чые зярняты рунню узышлі?

Не быў ніколі там.. А, мусіць, і не буду –

што не сабраць, а дзе і не дайсці:

сплываюць дні без нашаго прысуду

у хуткаплынным ручаі-жыцці…

Няўмольны час гадзіну за гадзінай

зрывае з дрэва існасці тваёй.

І толькі хмар і ветру безупынны

пралёт і перасвіст над галавой…

А там.. такая позняя ўжо восень,

што лістапад, яе апошні сын,

у сонца нават промня не папросіць

для схаладалых, голых арабін.

І гнецца вецце!.. І парывам новым

страсае гронкі, бы жывую кроў,

на незаменную нічым аснову

халоднай гліны, мокрых верасоў.

А ўжо і прыцемкі – наканавана.

І цемра цяжкая лягла на ўсё.

А заўтра? Сонцам мо спавіты ранак,

такі, якіх за ўсё жыццё і не было.

Каб нехта ўбачыў – славны міг удачы!.. –

не слотай змучаны, здранцвелы лог,

а рай зямны для ўсіх – і не іначай! –

ступіўшы там, дзе я прайсці не змог.

 

…Поверь в неслышимый завет

И полюби непознанную цель …

Алесь Рязанов

 

За прядью бора - на пределе взгляда!.. -

по сизой пашне с латками стерни

кем - знать бы? - семя брошено когда-то,

и зерна свежей порослью взошли.

Там не был никогда… И вряд ли буду –

не соберешься, да и не дойти:

жизнь прочь уносит дни, часы, минуты

стремительным ручьем – не возвратить…

За часом час неумолимо время

срывает листья с древа бытия.

И над тобой лишь ветер тучи треплет

и горестно свистит в пустых ветвях…

И поздняя уже настолько осень,

что и последний месяц - поздний сын,

у солнца даже лучика не спросит

для голых, мокрых, зябнущих рябин.

И гнутся ветви!.. И порывом новым -

что кровью брызнет - гроздь рябины скинет

на вечно неизменную основу,

где мокрый вереск на холодной глине.

И сумерки, как суждено, густеют.

Всё тьмой тяжелою заволокло.

А завтра? Смотришь, солнце пламенеет,

за жизнь за всю - так не было светло.

Чтоб вдруг увидел кто-то – вот удача!.. –

не мхом сырым заросшие пути,

а рай земной для всех – и не иначе! –

ступив туда, где я не смог пройти.

 

***

Дануте Бічэль-Загнетавай**

 

…Змые пыл, жыватворным напоіць –

Ажыве, расцвіце, усміхнецца…

Неспадзеўкі расскажа пра тое,

Што драмала і ў думках, і ў сэрцы.

Прынясе цёплым ветрам здалёку,

З ператканых праменнямі даляў,

Буслянят няўрымслівых клёкат, перазвоны крынічных крышталяў,

шапаценне вярбы, плёскат хвалі,

Шолах лоз, асакі і чароту.

І трывогі аціхлі, апалі,

Разам з рэхам апошніх грымотаў…

Праспявае зусім нечаканым,

Дзень будзённы, як свята, расквеціць.

І зашэрхнуць, загояцца раны,

І не будзе ўжо болю на свеце,

Страт, нападаў, гвалтаў і боек,

Ганьбы нават нязначных падманаў.

Неўпрыкметна пасохне благое.

І ачнецца амаль беззаганны

Ціхі вечар пасля навальніцы

Над табой, над дарогай, над Краем.

Недзе чуў пра такое…Як сніцца…

Што ж, бывае.

 

***

...Смоет пыль, животворным напоит,

оживёт, расцветёт, улыбнётся...

Ненароком такое откроет,

что дремало в душе, там, на донце.

Тёплым ветром из далей далёких,

что лучами пронизаны словно,

принесёт юных аистов клёкот,

чистых вод перезвон родниковый,

шёпот вербы, волны колыханье,

шелест лоз, камыша, тростника ли.

И тревоги уходят, стихают,

вместе с эхом последних раскатов...

Запоёт вдруг о чём-то нежданном,

будний день, словно праздник, расцветит.

Отболят, зарубцуются раны.

И - не станет страданий на свете,

битв, потерь, нападений, разбоя,

унижений от мелких обманов.

Незаметно иссохнет плохое,

и придёт чистым, лёгким дыханьем

тихий вечер с далёкой зарницей

над тобой, над дорогой, над Краем.

Где-то слышал про это... Иль снится?..

Что ж, бывает.

*** Адліжна, трывожна... Зацята за кроны чапляецца дым! І посвіст антэнаў напятых намерам, няйначай, благім. Праз ноч – да чацвёртай, да пятай развязкі упарта чакаць: затопіць, залье узурпатар – драты так панура рыпяць!.. А мо? Раскалолася б неба!.. Хай колкасць сусвету сплыве, праб'ецца ледзь бачная Вега дрыжаць і свяціць пакрысе, каб шэрай гадзінаю рання праклаліся зноў рубяжы. *** Угрюмая ростепель. Хватко за кроны цепляется дым! И ветер в антеннах распятых свистит, ожидая беды. Всю ночь – полчетвёртого… пятый… – развязки настойчиво ждать: затопит, зальёт узурпатор – растяжки уныло скрипят. И пусть?! Раскололось бы небо, и смоет полмира вода, пробьётся чуть видная Вега

дрожать и светиться едва, и в сумрачной дымке рассвета проявятся вновь рубежи.

* Алесь Бокач – белорусский поэт, подвижник национальной литературы. Его стараниями увидели свет многие белорусскоязычные произведения современных авторов, в том числе и 3 из четырех книг В. Бутрима

** Данута Бичель-Загнетова, белорусская поэтесса, тонкий знаток слова. В. Бутрим состоял с нею в творческой переписке. Ей он доверил право быть редактором его первой книги стихов на белорусском языке “У барвах зямлі” (В красках земли).

(с) Перевод с белорусского - Сергей Пиденко.

 

 

Комментировать